BROJ –službeno

BEOGRAD 24.06.2016.

 

Izvod iz zapisnika sa sednice ROS-a , održane 23.06.2016.

 

Sednici su prisustvovali : Dragan Zarubica , Miodrag Bradonjić,Kolarević Živorad, Dragan Lukić,Dragan Adamović,Leškov Goran,Dušan Bogosavljević, , Živanović Goran, Đorđević Milisav, Roganović Goran, Trojanović Stojan , Saša Ognjanović,Simić Goran, ,Maksimović Rade,Petrović Snežana, Mrđenović Nenad Rajković Novica,Šantl Milijana, Todorović Bogdan , Munić Slavica , ,Pantić Vesna , Marina Gačić ,Pećinar Radomir,Suzana Minčić-Bukovac ,Saša Ognjenović 

 

Odsutni su opravdano Miljković Sonja, Pal Nađ, Vidojković Milan, Dejak Radmila, Vidović Anđelka, Rajković Miodrag, Šekerović Branislav i Mile Martinović.

 

Sednici je prisustvovao predsednik Statutarnog odbora i članovi S.O. i članovi Veća SSSS

Predsednik ROS –a , je predložio dnevni red za sednicu , koji je usvojen jednoglasno i on glasi:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice. 

2. Realizacija odluke Veća SSSS o sazivanju sednice organa sindikata

( usaglašenost STATUTA SS PPDIV Srbije i Statuta SSSS)

3. Informacija o radu između dve sednice ROS-a

- Poseban kol.ugovor

- Informacija o radu OSSPPDIV SRBIJE 

- RSI 2016.g

4. Dogovor o budućem radu

5. Tekuća pitanja

 

AD.1. Zapisnik sa predhodne sednice je usvojen jednoglasno.

 

AD.2. - Predsednik SS PPDIV Srbije je detaljno informisao članove Republičkog odbora SS PPDIV Srbije o problemima u odnosima sa SSSS i usaglašenosti statuta SS PPDIV Srbije i Statuta SSSS.

Sujeta i osvetoljubivost vrha SSSS , širenje laži o sindikatu i predsedniku , izbacivanje iz organa i tela SSSS i na nivou države, bez ikakvih obrazloženja, do problema u komunikaciji u pokrajini, gde nam vrh SSSS sa potpredsednicima, stvara novi sindikat , dovela je do nesaradnje i stvorila probleme u odnosima SSSS ( predsednika) sa našim sindikatom.

Njihovo mešanje u rad Statutarnog odbora i donošenje smešnih odluka, je dovelo do još većeg razdora i neslaganja u našim odnosima.

Predsednik SS PPDIV Srbije je naglasio je da nerazumevanje vrha SSSS i neshvatanje kakva je situacije u Srbiji i sindikalnom pokretu , koje dovodi do svih nesporazuma u našim odnosima , jer naš sindikat je ušao u proces reformi i prilagođvanju vremenu u kome živimo i delujemo i neće dozvoliti ,da ga retrogradne snage iz SSSS koče i sputavaju.

Mi nastavljamo našim utabanim ali trnovitim putem i istrajaćemo na tome.

Predsednik SS PPDIV Srbije , je zahtevao od predsednika SSSS , da zabrani osnivanje novih sindikata u Vojvodini, pod okriljem ovog sindikata i upozori svog potpredsednika da to nemože da radi , jer razbija sindikat, a i sam učestvuje na takvim skupovima i daje im legitimitet i podršku.

Takođe zahtevamo da tvoji saradnici, više ne blate naš sindikat i predsednika ,pa i rukovodstvo sindikata, jer na svakom skupu u Srbiji u Većima SSSS, glavna tema je Poljoprivreda i predsednik ovog sindikata, kao da nemaju drugih tema iz delokruga svog rada.

Tražimo od tebe da se izjasniš da li ovaj sindikat duguje šta SSSS .

Što se tiče Statuta , mi naš nećemo menjati , jer je rezultat višegodišnje rasprave i dogovora naših članova i naše opredeljenosti da istrajemo na reformama našeg sindikata i nećemo dozvoliti da nam se SSSS , meša u našu organizaciju, a Statut SSSS, je prevaziđen i neprimenljiv , jer ga većina nepoštuje, po informaciji Statutarnog odbora SSSS i tražimo principijelnu primenu celog Statuta SSSS , a ne samo šta tebi ili Vama odgovara, od osnovnih načela tačka 6. i članova 4, 32, 35,37,42, 51, 53, i itd.i na sve sindikate.

 

Apsolutno poštujemo proporcije plaćanja , na celoj teritoriji Srbije i nijedno Veće SSSS , nema problema sa sindikatom Poljoprivrede, osim u Vojvodini , gde se bio dogovor predsednika Veća SSSV i predsednika pokrajinske organizacije SS PPDIV Srbije.

 

Predsednik SSSS je odmah izjavio da nije spreman da razgovara o usaglašenosti Statuta, jer to radi Statutarni odbor, a sami su tražili sednice u vezi toga.

- Izjavio je da naš sindikat, neduguje ništa SSSS i sve obaveze servisira redovno i da on ništa nema protiv nas.

- Vraćeni smo u predsedništvo iako je on bio protiv toga.

- Izjavio je da je 5500000 dao sindikatu Poljoprivrede , a ne Zarubici kao pozajmicu i da su posle pustili menice i blokirali račun da bi naplatili pozajmicu, ali nije rekao sa ukradenim menicama i da im je vraćeno preko milion dinara do tada, zbog ovoga je SS PPDIV srbije podneo Krivične prijave.

- Zatim je pričao da on sarađuje sa nama i da nema problema i da Statut nepoštuju mnogi ali nemože ništa da uradi, jer problem je raspodela , koju mnogi sindikati se nepoštuje.

Stvarno se nemože napisati ništa više , jer se nezna ni šta je pričao, jer je pričao sve i svašta i na konkretna pitanja nije dao odgovore ,osim ovoga što je predhodno rekao.

- Pitanje Pokrajinskog veća i potrpredsednika i njegove aktivnosti , nije rekao da će sprečiti , jer nije po Statutu , već je prećutao kao i mnoga druga pitanja.

Tada se desio scenario kojim su inicirali nepoštovanje ROS –a i pokušaj prekida sednice reakcijom potpredsednika D. Vukovića, koji je na silu hteo da govori,iako nije pozvan na sednicu, ali im je dozvoljeno da prisustvuju, ali je sprečen u tome. 

Zatim sam , dao reč Goranu Miliću , koji je pričao , o osnivanju novog sindikata poljoprivrede u Vojvodini, jer to traže nezadovoljni članovi , koji tobože traže poštovanje Statuta SSSS od strane SS PPDIV Srbije,( koji su nezadovoljni unazad 15 godina i nepoštuju Statut PP DIV Srbije i Statut SSSS, jer vode autonomašku politiku i neplaćaju članarinu ,( većina od njih) SS PP DIV Srbije i koju treba saseći u korenu), pa zato im on daje neophodnu podršku, neznajući u šta se upušta.

Reč je dobila i Bobić Oliveri ,koja je pričala kao da je na prelu, bez argumenata i činjenica i na nijedano pitanje nije odgovorila.

Zatim su učešće u diskusiji uzeli mnogi članovi odbora, Bradonjić,Leškov ,Lukić, Adamović, Đorđević, Pećinar, Maksimović,Nikolić, Stojanović, Roganović,koji su postavljali pitanja iz oblasti funkcionisanja SSSS tj. nefunkcionosanja SSSS i nepoštovanja Statuta SSSS,od strane predsednika i potpredsednika SSSS, koji nepoštuju odluke organa SSSS,kao i mnogi drugi članovi organa SSSS tj. predsednici sindikata, ali na većinu pitanja nisu dobili odgovore.

Banović je rekao da treba sesti da se razgovara i da on u Beogradu nema nikakvih problema sa SS PPDIV Srbije, a Grujić, je rekao da nas podržava u nastojanjima da sprečimo osnivanje novog sindikata u Vojvodini, jer on takav sindikat već ima.

 

Na osnovu rasprave i pitanja ,koja smo postavili vrhu SSSS i na koja, nismo dobili nijedan konkretan odgovor od Predsednika SSSS i njegovih saradnika, članovi odbora su zaključili sledeće.

 

1. Evidentna je sveobuhvatna neusklađenost akata samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji sa Statutom SSSS, što ukazuje na činjenicu da na XV Kongresu nije usvojen Statut koji je opšte prihvaćen i odgovara potrebama i zahtevima svih oblika organizovanja i delovanja, već je usvojen Statut koji nije primenljiv u praksi. U prethodna dva mandata većina granskih sindikata i saveza sindikata na teritoriji su usled reagovanja na promene u okruženju izmenili svoja akta u cilju jačanja i očuvanja sindikata, što je dovelo do odstupanja u odnosu na Statut SSSS koji nije suštinski promenjen.

 

2. Upućuje se inicijativa i zahteva se od Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije da se otpočne na radu, sa izmenama Statuta SSSS, kako bi se u narednom periodu došlo do usvajanja novog reformskog Statuta SSSS, koji mora da bude tako koncipiran da je pre svega prihvatljiv za sve, da ponudi kompromisna rešenja, a ne rešenja koja će dovesti do urušavanja sindikalnog pokreta. Novi Statut ne sme da bude kočnica u sprovođenju reformi samostalnih sindikata Srbije i da ograničava granske sindikate u iznalaženju novih i efikasnijih oblika organizovanja i delovanja sindikata kod poslodavaca, kao i organizovanja grane na teritoriji.

Novi Statut SSSS treba da omogući jačanje centrale SSSS, kao i ukrupnjavanje i jačanje saveza na teritoriji i samostalnih sindikata Srbije, veći uticaj na promene u društvu i bolju zaštitu članstva.

 

3. Do usvajanja novog Statuta SSSS neophodno je uložiti sve napore u očuvanju svih oblika organizovanja i delovanja, kako granskih tako i teritorijalnih.

 

4. Zahteva se od predsednika da spreći autonomaške poteze svojih saradnika i spreči formiranje novih sindikata u Vojvodini, jer će to izazvati nesagledive posledice po organizaciju sindikata.

 

5. Zahtevamo od predsednika SSSS ,da zahteva od svih sindikata i teritorije, doslednu primenu Statuta SSSS , od osnovnih načela tačka 6. i članova 4, 32, 35,37,42, 51, 53,79, i itd., a ne samo od sindikata PPDIV Srbije. , jer on je taj koji prvi mora poštovati i štititi Statut SSSS i odluke Veća SSSS , a on ih nažalost nepoštuje

 

6. Dogovoreno , je da se održi sastanak , predsednika SSSS i potpredsednika Milića, sa presednikom SS PPDIV Srbije i potpredsednikom Bradonjićem , da bi se rešili problemi u Vojvodini

 

7. Statut SS PPDIV Srbije , nećemo menjati , jer je odraz naših stremljenja u budućnost ovog sindikata

 

8. Da prestane sa napadima na rukovodstvo sindikata i predsednika od strane njegovih saradnika na terenu.

 

9. Mi smo jedini sindikat , koji je održao ovakvu sednicu, u skladu sa odlukom Veća SSSS.

 

 

AD.3

 

-Predsednik je izneo detaljnu informaciju, dokle se stiglo sa PKU i rekao da je zastoj u objavljivljnju od strane Ministarstva rada i da se preduzimaju mere da se to reši.

-RSI su održane u Ohridu sa najviše učesnika i firmi do sada i sve je proteklo u najboljem redu.

 

AD 4. Još više , nastaviti akcije na terenu u cilju sprovođenja reformi i obići sve sindikalne organizacije i upoznati ih sa situacijom u sindikatu i odnosima sa SSSS, jer priče koja lansiraju pojedinci iz SSSS i VSSS su bezobrazne i besmislene, a u mnogome ruše autoritet sindikata, iako naš sindikat nikome neduguje ništa, za razliku od mnogih drugih, principijelno se zalaže za reforme i opstanak SSSS.

- Svi naši članovi na svojim teritorijama moraju uzeti učešće na sednicama Veća na teritoriji i štititi interese sindikata čiji su članovi i nedozvoliti 

iznošenje laži i klevata na račun rukovodstva i predsednika sindikata i objasniti ciljeve naših reformi.

 

A.d. 5. Nije bilo pitanja pod ovom tačkom.

 

 

Sednica je završena u 15,00.

 

Sekretar                                                                                                                                            Predsednik

 

Dragan Lukić dipl.pr. s.r.                                                                                                                     Dragan Zarubica dipl.ing.s.r.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top