BROJ –službeno

BEOGRAD 18.03.2016.

 

Izvod iz zapisnika sa sednice ROS-a , održane 14.03.2016.

 

Sednici su prisustvovali : Dragan Zarubica , Miodrag Bradonjić,Kolarević Živorad, Dragan Lukić,Dragan Adamović,Leškov Goran,Dušan Bogosavljević, Branislav Šekerović, Živanović Goran, Đorđević Milisav, Roganović Goran, Trojanović Stojan , Saša Ognjanović,Simić Goran, Vidović Anđelka,Maksimović Rade,Petrović Snežana, Mrđenović Nenad Rajković Novica,Šantl Milijana, Todorović Bogdan , Munić Slavica , Pal Nađ ,Pantić Vesna , Marina Gačić Pećinar Radomir,Suzana Minčić-Bukovac i Vidojković Milan.

 

Odsutni su opravdano Miljković Sonja,Saša Ognjenović Dejak Radmila, Pećinar Radomir i Mile Martinović.

Sednici je prisustvovao predsednik Nadzornog odbora, 

Predsednik ROS –a , je predložio dnevni red za sednicu , koji je usvojen jednoglasno i on glasi:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice. 

2. Informacija o radu između dve sednice ROS-a

- Poseban kol.ugovor

- Informacija o radu OSSPPDIV SRBIJE 

- RSI 2016.g

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o materijalno - finansijskom 

poslovanju SS PPDIV Srbije za 2015. godinu

4. Usvajanje Plana prihoda i rashoda SSPPDIV Srbije za 2016.godinu

5. Donošenje odluke u skladu sa Statutom SSPPDIV Srbije 

6. Dogovor o budućem radu

7. Tekuća pitanja

 

AD.1. Zapisnik sa predhodne sednice je usvojen jednoglasno.

 

AD.2. - Predsednik SS PPDIV Srbije je detaljno informisao članove 

Republičkog odbora SS PPDIV Srbije o GKU, koji je potpisan i 

predat ministarstvu na verifikaciju i objavljivanje.

- Predsednik je upoznao članove ROS-a , o odluci Statutarnog odbora SSSS da pokrajinski odbor i gradski odbori sindikata , nemaju pravo da imaju tekući račun i osporeno je imenovanje poverenika SS PPDIV Srbije za teritoriju, po Odluci ROS-a

- Kod nas tekući račun imaju sind.organizacije SS PPDIV Srbije za teritoriju Pokrajine Vojvodine i sind.organizacija SS PPDIV Srbije za grad Beograd i Novi Sad i u skladu je Statutom SS PPDIV Srbije, a ne pokrajinski i gradski odbori koji su organi tih organizacija.

- Poverenici su imenovani u skladu sa Statutom SS PPDIV Srbije, Odlukom organa SS PPDIV Srbije tj. ROS –a. , koji je najviši organ SS PP DIV Srbije , između 2 kongresa.

- Uputiti zahtev VSSS i predsedniku SSSS da na prvoj sednici donese ili promeni odluke VSSS koje nisu u skladu sa Statutom SSSS i ubaci u sastav predsedništva predstavnika poljoprivrede.

- Akcija oko Ideja kartica se nastavlja i dalje , jer do sada je podeljeno više od 2000.kartica, i nove bonove za popuste, dobiće svi članovi krajem marta i početkom aprila.

- U ovom periodu smo obišli mnoge organizacije sindikata na teritoriji Vojvodine , imali sastanke u Većima sindikata sa predsednicima sindikalnih organizacija, osim u Kikindi i Zrenjaninu gde nisu hteli da omoguće rad SS PPDIV Srbije i razgovor sa predsednicima iz preduzeća na toj teritoriji.

- Takođe smo obišli Vranje,Čačak, G.Milanovac ,Kragujevac , Niš i itd. i nastavićemo obilazak sindikalnih organizacija na terenu.

- Za RSI Agrara Srbije - 2016 , prijavilo se 363 uesnika iz 17. Preduzeća.

- U skladu sa predhodnim odlukama o uplati članarine prema SSSS, mi smo ispoštovali dogovoreno i posle vraćanja pozajmice , od 27.10. 2015.g. plaćamo SSSS 25 %. dnevno od priliva članarine .

- Postignuto je poravnjanje sa SSSS oko duga iz 2014 i 2015 godine i povučena tužba od strane SSSS.deo duga je isplaćen u gotovom novcu a ostatak duga će se izmirivati u jednakim mesečnim ratama od 48.000 dinara , u sledećih 5 godina.

- Podeli li smo informaciju sa članovi ROS-a, o situaciji u kompanijama PKB i PIK Bečej , koje su veoma stresne i komplikovane i preduzećemo sve mere da zadržimo naše članstvo i spasemo kompanije.

 

AD.3. Posle detaljnog obrazloženja predsednika SS PPDIV Srbije i prihodima i rashodima u 2015 godini, a na predlog Nadzornog odbora, članovi ROS–a su jednoglasno usvojili izveštaj o materijalno - finansijskom poslovanju za 2015 godinu.

 

AD.4 Plan prihoda i rashoda za 2016 godinu je jednoglasno usvojen od strane članova ROS-a, uz konstataciju, da je Plan živa materija i promenljiva.

 

AD.5 Članovi ROS-a, su detaljno upoznati sa stanjem u Kikindskom mlinu i ponašanjem predsednika sind. Organizacije Kikindski mlin A.D. , koji odbija svaki razgovor sa rukovodstvom SS PPDIV Srbije,kako bi u direktnom razgovoru rešeni svi nesporazumi, pa Predsedništvo predlaže ROS-a , da donese uslovnu Odluku koja glasi :

Isključuje se iz Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Dragan Bogojević, predsednik Sindikalne organizacije „Kikindski mlin“A.D. iz Kikinde, zbog nepoštovanja Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije i neplaćanja sindikalne članarine našem i njegovom granskom sindikatu, kao i nepoštovanja odluka viših organa ovog sindikata. Ujedno mu prestaje i funkcija predsednika Sindikalne organizacije Kikindski mlin iz Kikinde, kao i svih drugih funkcija u SS PPDIV Srbije i u organima SSSS u kojima zastupa SS PPDIV Srbije. 

Raspušta se Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Kikindski mlin“ iz Kikinde pošto je isključen iz članstva Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije dosadašnji predsednik Bogojević Dragan, čime mu je prestala i funkcija predsednika Sindikalne organizacije.

Ova odluka se donosi uslovno, i njeno izvršenje se odlaže do 15.04.2016, da ukoliko se započne plaćanje zaostalih članarina prema Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, do navedenog roka u ovom stavu, kao i ako usaglasi svoje ponašanje i delovanje sa Statutom Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, uključujući poštovanje odluka i naloga višeg rukovodstva ovog sindikata i njegovih organa, smatraće se da odluka, u svoja prva 2 stava nije ni doneta, u suprotnom, raskidni uslov se aktivira u svom punom obimu.

 

AD.6. - Nastaviti akcije na terenu u cilju sprovođenja reformi i obići sve sindikalne organizacije i upoznati ih sa situacijom u sindikatu i odnosima sa SSSS, jer priče koja lansiraju pojedinci iz SSSS i VSSS su bezobrazne i besmislene, a u mnogome ruše autoritet sindikata, iako naš sindikat nikome neduguje ništa, za razliku od mnogih drugih, principijelno se zalaže za reforme i opstanak SSSS.

 

- Dogovoreno je da se održe seminari o daljoj reformi i pravcu razvoja našeg sindikata.

- Svi naši članovi na svojim teritorijama moraju uzeti učešće na sednicama Veća na teritoriji i štititi interese sindikata čiji su članovi i nedozvoliti 

iznošenje laži i klevata na račun rukovodstva i predsednika sindikata i objasniti ciljeve naših reformi.

- Kopletno rukovodstvo SS PPDIV Srbije, sa predsednicima sindikalnih organizacija mora preduzeti sve mere kako bi se unificirale sve pristupnice u SS PPDIV Srbije, u narednom perioduod godinu dana .

 

 

A.d. 7. Nije bilo pitanja pod ovom tačkom.

 

Ssdnica je završena u 14,00.

 

Sekretar                                                                                                                                            Predsednik

 

Dragan Lukić dipl.pr. s.r.                                                                                                                     Dragan Zarubica dipl.ing.s.r.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top