BEOGRAD 

N/R BOGOJEVIĆ DRAGANA

N/R IZRŠNOM ODBORU OOS

N/R Predsedniku VEĆA KIKINDA

N/R GERALNOM DIREKTORU K.M.

 

Na osnovu članova 17 – 19 i 62 Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije je dana 14.03.2016 godini, na svojoj sednici jednoglasno doneo sledeću 

 O D L U K U

Isključuje se iz Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Dragan Bogojević, predsednik Sindikalne organizacije „Kikindski mlin“ iz Kikinde, zbog nepoštovanja Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije i neplaćanja sindikalne članarine našem i njegovom granskom sindikatu, kao i nepoštovanja odluka viših organa ovog sindikata. Ujedno mu prestaje i funkcija predsednika Sindikalne organizacije Kikindski mlin iz Kikinde, kao i svih drugih funkcija.

Raspušta se Sindikalne organizacije samostalnog sindikata „Kikindski mlin“ iz Kikinde pošto je isključen iz članstva Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije dosadašnji predsednik Bogojević Dragan, čime mu je prestala i funkcija predsednika Sindikalne organizacije.

Ova odluka se donosi uslovno, i njeno izvršenje se odlaže do 15.04.2016, da ukoliko se započne plaćanje zaostalih članarina prema Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, do navedenog roka u ovom stavu, kao i ako usaglasi svoje ponašanje i delovanje sa Statutom Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, uključujući poštovanje odluka i naloga višeg rukovodstva ovog sindikata i njegovih organa, smatraće se da odluka, u svoja prva 2 stava nije ni doneta, u suprotnom, raskidni uslov se aktivira u svom punom obimu.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dragan Bogojević, predsednik Sindikalne organizacije „Kikindski mlin“ iz Kikinde, već se u nekoliko navrata teže ogrešio o odredbe Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, kome pripada i njegova sindikalna organizacija i on sam.

Nepoštovanje Statuta svoje grane pre svega se ogleda o nepoštovanju odluka viših organa svog granskog sindikata i odbijanje komunikacije sa rukovodstvom Samostalnog 

sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, bilo na nivou republike bilo na nivou oblika organizovanja ovog sindikata za APV, ili imenovanih organa ovog sindikata za teritoriju grada Kikinde, konkretno, poverenika Adamović Dragana. Motivi takvog ponašanja su nam nepoznati a da ta komunikacija nije od njegove strane prekinuta u razgovoru i dijalogu, rešenje svakog problema se mnogo lakše pronalazi.Na više poziva od potpredsednika Bradonjić Miodraga, i poverenika za područje grada Kikinde Adamović Dragana, on se prosto oglušio. Takođe već nekoliko meseci prestao je da plaća sindikalnu članarinu Samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije.

Takvo ponašanje je nedopustivo i to je razlog izricanja ovih mera, posle više bezuspešnih pokušaja kontakata sa njim da se razjasni promena u njegovom sindikalnom ponašanju.

Iz svih navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

PREDSEDNIK ROS-a

Dragan Zarubica dipl.ing.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Statutarnom odboru našeg granskog sindikata u roku od 15 dana od dana prijema ove odluke.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top