Štampa

Na osnovu člana 53 .tačaka 22. Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, na sednici održanoj 05.09.2014. godine donosi 

Na osnovu člana 40.stav 1. Tačka 1. 2. i člana 41., član 42. Tačka 7. Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, na sednici održanoj 05.09.2014. godine donosi :

O D L U K U 

 

Svi predstavnici SS PPDIV Srbije , koji se biraju u organe Veća Saveza Samostalnih sindikata na teritoriji , moraju biti predloženi od strane viših organa SSPPDIV Srbije na teritoriji, u protivnom neće predstavljati naš sindikat, jer želimo sprečiti zloupotrebe , koje se dešavaju na terenu.

 

Molimo sva Veća SSSS na teritoriji da blagovremeno dostavi broj i strukturu , predstavnika SSPPDIV Srbije, za članove organa na teritoriji ,kako bi se blagovremeno predložili najbolji članovi ovog sindikata na toj teritoriji.

 

PREDSEDNIK

REPUBLIČKOG ODBORA

 

Samostalnog sindikata 

zaposlenih u poljoprivredi

prehrambenoj, duvanskoj ind.

i vodoprivredi Srbije

 

Dragan Zarubica dipl.ing. s.r.